Track-Trace | Login | Forget Password      
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
    บริษัท ในเครือ
    บริษัทยูนิเวอร์แซล ทรานสปอร์ต แอนด์ ลอจิสติคส์ จำกัด
    บริษัทยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
    บริษัทอินเตอร์ เซอร์วิส ทรานสปอร์ต จำกัด 
    บริษัทชีตาห์ ซัพพลายเชน จำกัด 
 
 
  ประเภทธุรกิจหลัก
 
   
 
เขตอำเภอที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ
 
ภาคเหนือ
 
1. ศูนย์เชียงใหม่ พื้นที่รับผิดชอบรวม 57 อำเภอ
1.1) จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับผิดชอบ 25 อำเภอ
  อ.เมืองเชียงใหม่, อ.จอมทอง, อ.เชียงดาว, อ.ไชยปราการ, อ.ดอยเต่า, อ.ดอยหล่อ, อ.ดอยสะเก็ด, อ.หางดง, อ.ฝาง, อ.พร้าว, อ.แม่แจ่ม, อ.แม่แตง, อ.แม่ริม, อ.แม่วาง, อ.แม่อาย, อ.อมก๋อย, อ.แม่ออน, อ.เวียงแหง, อ.สะเมิง, อ.สันกำแพง, อ.สันทราย, อ.สันป่าตอง, อ.สารภี, อ.ฮอด, อ.กัณยานิวัฒนา
1.2) จังหวัดเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบ 15 อำเภอ
  อ,เมืองเชียงราย, อ.ขุนตาล, อ.เชียงของ, อ.เชียงแสน, อ.แม่จัน, อ.แม่ฟ้าหลวง, อ.แม่สรวย, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.แม่สาย, อ.เวียงแก่น, อ.เวียงชัย, อ.เวียงป่าเป้า, อ.พญาเม็งราย, อ.แม่ลาว, อ.ดอยหลวง
1.3) จังหวัดลำพูน พื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ
  อ.เมืองลำพูน, อ.ทุ่งหัวช้าง, อ.บ้านโฮ่ง, อ.ป่าซาง, อ.แม่ทา, อ.ลี, อ.บ้านธิ, อ.เวียงหนองล่อง
1.4) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ
  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน,อ.ขุนยวม,อ.ปางมะผ้า (แม่แตง),อ.ปาย(แม่สะเรียง), อ.แม่ลาน้อย, อ.แม่สะเรียง, อ.สบเมย, อ.ปาย (แม่แตง)
1.5) จังหวัดลำปาง พื้นที่รับผิดชอบ 1 อำเภอ
  อ.วังเหนือ
2. ศูนย์แพร่ พื้นที่รับผิดชอบรวม 55 อำเภอ
2.1) จังหวัดแพร่ พื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ
  อ.เมืองแพร่, อ.เด่นชัย, อ.ร้องกวาง, อ.ลอง, อ.วังชิ้น, อ.สอง, อ.หนองม่วงไข่, อ.สูงเม่น
2.2) จังหวัดน่าน พื้นที่รับผิดชอบ 15 อำเภอ
  อ.เมืองน่าน, อ.เชียงกลาง, อ.ท่าวังผา, อ.ทุ่งช้าง, อ.นาน้อย, อ.นาหมื่น, อ.บ้านหลวง, อ.ปัว, อ.แม่จริม, อ.เวียงสา, อ.สันติสุข, อ.บ่อเกลือ, อ.สองแคว, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.ภูเพียง
2.3) จังหวัดลำปาง พื้นที่รับผิดชอบ 12 อำเภอ
  อ.เมืองลำปาง, อ.เกาะคา, อ.งาว, อ.แจ้ห่ม, อ.เถิน, อ.แม่ทะ, อ.แม่พริก, อ.เมืองปาน, อ.แม่เมาะ, อ.สบปราบ, อ.เสริมงาม, อ.ห้างฉัตร
2.4) จังหวัดพะเยา พื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ
  อ.เมืองพะเยา, อ.จุน, อ.ดอกคำใต้, อ.แม่ใจ, อ.ภูซาง, อ.ภูกามยาว, อ.เชียงคำ, อ.เชียงม่วน, อ.ปง
2.5) จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ
  อ.เมืองอุตรดิตถ์, อ.ตรอน, อ.ทองแสนขัน, อ.ท่าปลา, อ.น้ำปาด, อ.บ้านโคก, อ.ฟากท่า, อ.ลับแล
2.6) จังหวัดเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ
  อ.เทิง, อ.ป่าแดด, อ.พาน
3. ศูนย์พิษณุโลก พื้นที่รับผิดชอบรวม 42 อำเภอ
3.1) จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ
  อ.เมืองพิษณุโลก, อ.นครไทย, อ.ชาติตระการ, อ.เนินมะปราง, อ.บางกระทุ่ม, อ.บางระกำ, อ.พรหมพิราม, อ.วังทอง, อ.วัดโบสถ์
3.2) จังหวัดพิจิตร พื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ
  อ.เมืองพิจิตร, อ.ทับคล้อ, อ.โพธิ์ประทับช้าง, อ.สามง่าม, อ.วังทรายพูน, อ.สากเหล็ก, อ.วชิรบารมี
3.3) จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ
  อ. เมืองเพชรบูรณ์, อ.เขาค้อ, อ.ชนแดน, อ.น้ำหนาว, อ.หล่มเก่า, อ.หล่มสัก, อ.วังโป่ง
3.4) จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ
  อ.เมืองกำแพงเพชร, อ.คลองลาน, อ.ไทรงาม, อ.พรานกระต่าย, อ.ลานกระบือ, อ.โกสัมพี, อ.ทรายทองวัฒนา
3.5) จังหวัดสุโขทัย พื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ
  อ.เมืองสุโขทัย, อ.กงไกรลาศ, อ.คีรีมาศ, อ.ทุ่งเสลี่ยม, อ.บ้านด่านลานหอย, อ.ศรีนคร, อ.ศรีสำโรง, อ.สวรรคโลก, อ.ศรีสัชนาลัย
3.6) จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่รับผิดชอบ 1 อำเภอ
  อ.พิชัย
3.7) จังหวัดเลย พื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ
  อ.นาแห้ว, อ.ด่านซ้าย
4. ศูนย์นครสวรรค์ พื้นที่รับผิดชอบรวม 65 อำเภอ
4.1) จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่รับผิดชอบ 15 อำเภอ
  อ.เมืองนครสวรรค์, อ.พยุหคีรี, อ.เก้าเลี้ยว, อ.โกรกพระ, อ.ชุมแสง, อ.ลาดยาว, อ.บรรพตพิสัย, อ.ท่าตะโก, อ.หนองบัว, อ.ตากฟ้า, อ.ตาคลี, อ.แม่วงก์, อ.ไพศาลี, อ.ชุมตาบง, อ.แม่เปิน
4.2) จังหวัดพิจิตร พื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ
  อ.บึงนาราง, อ.โพทะเล, อ.บางมูลนาก, อ.ตะพานหิน, อ.ดงเจริญ
4.3) จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ
  อ.ขาณุวรลักษบุรี, อ.คลองขลุง, อ.บึงสามัคคี, อ.ทรายทอง, อ.ปางศิลาทอง
4.4) จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ
  อ.บึงสามพัน, อ.หนองไผ่, อ.วิเชียรบุรี, อ.ศรีเทพ
4.5) จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ
  อ.เมืองอุทัยธานี, อ.ทัพทัน, อ.สว่างอารมณ์, อ.หนองฉาง, อ.หนองขาหย่าง, อ.ห้วยคต, อ.ลานสัก, อ.บ้านไร่
4.6) จังหวัดชัยนาท พื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ
  อ.เมืองชัยนาท, อ.มโนรมย์, อ.วัดสิงห์, อ.สรรพยา, อ.สรรคบุรี, อ.หันคา, อ.หนองมะโมง
4.7) จังหวัดสิงห์บุรี พื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ
  อ.เมืองสิงห์บุรี, อ.อินทร์บุรี, อ.บางระจัน, อ.ท่าช้าง, อ.ค่ายบางระจัน, อ.พรหมบุรี
4.8) จังหวัดลพบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ
  อ.หนองม่วง, อ.บ้านหมี่, อ.โคกสำโรง, อ.สระโบสถ์, อ.โคกเจริญ, อ.ท่าวุ้ง
 
4.9) จังหวัดตาก พื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ
  อ.เมืองตาก, อ.ท่าสองยาง, อ.บ้านตาก, อ.พบพระ, อ.แม่ระมาด, อ.แม่สอด, อ.สามเงา, อ.อุ้มผาง, อ.วังเจ้า
 
สำนักงานบริหารงานกลาง 90/30-31 ม. 20 ซ. บุญมีทรัพย์ 3 ถ. บางพลี – ตำหรุ ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 Tel: (66)2 382 5040-4 Fax: (66)2 3825045 E-mail: ugroup@uettransport.com